BARABÁSI Dániel & CSIZIK Balázs: BIOPHILIA

2023. május 11. - június 06.
Barabási Dániel & Csizik Balázs: BIOPHILIA
Megnyitó: 2023. május 11. 19:00
Kurátor: Máté Zsófia
Közreműködik alkotóként: Badics Dóri
„Az élet fogalma és annak különböző definíciói nagyban meghatározzák a 20. és a 21. század tudományos és kulturális diskurzusait. Hagyományosan, amikor életről beszélünk, elsődlegesen az emberi létezésre gondolunk, és ehhez mérten értelmezzük más létformák egzisztenciáját is. Az élet fogalma már az antikvitás óta hordozza ezt a kettősséget. Az ókori görög gondolkodásban két eltérő jelentéstartalmú fogalom jelöli az életet, a zoé a puszta életet, a természeti létezést, organikus létformákat, a természet önszervező folyamatait, a test önfenntartó biológiai folyamatait foglalja magába, míg a szintén életet jelentő biosz fogalma alatt a formába szerveződő életet, a politikai, közösségi létet, az öntudatos cselekvést, etikát és morális törvényeket érthetjük. A két fogalom közti elcsúszásban a természet és a kultúra, a nem-emberi és az emberi lét közti feszültség detektálható. E kategóriák jelentés-módosulásainak vagy épp vitalitászavarainak metszetében az állandó változásban lévő és folyamatos vizsgálatra szoruló élet fogalmát találjuk.
Barabási Dániel és Csizik Balázs közös kiállítása az élet értelmezésének és megfigyelésének különböző dimenzióit szintetizálja. Barabási agykutató, aki az élő rendszerek, az emberi test, az agy sejtszintű szerveződéseit és fejlődési folyamatait tanulmányozza. Csizik vizuális művészként elsősorban fotográfiával foglalkozik, természeti, urbanisztikai és társadalmi jelenségeket rögzít és manipulál sajátos, a konstruktivizmus esztétikáján alapuló formanyelvvel. A Biophilia című kiállításon Barabási művein sejtek szerveződnek és lényegülnek át absztrakt művészeti kompozíciós elemekké, míg Csizik mértéktartó formakészletébe burjánzó organizmusok vegyülnek. A két alkotó egymásra reflektálva, egymás módszereiből inspirálódva térképezi fel az élet különböző módozatait és az ezek közötti összefüggéseket. A kiállítótérre esztétikai laboratóriumként tekintenek, amely a természettudomány és a vizuális művészet, az urbanisztika, a szociológia, a környezettudomány, a biológia közti átjárási lehetőségek vizsgálatának helyszíne, a különböző megközelítések experimentális vegyítése. Közös munkájukban az élet különböző fogalmai és formái egymást kiegészítve, egymást alátámasztva nyernek értelmet.”
/Máté Zsófia/

A kiállítás a Budapest FotóFesztivál 2023 hivatalos programjának része és a Budapest100 kapcsolódó eseménye.

Megtekinthető: 2023. 05. 12. – 2023. 06. 06.
Nyitvatartás: K: 10-18; Sze: 15:30-19; Csüt: 12-18
__ENG__
Dániel Barabási & Balázs Csizik: BIOPHILIA
Opening: 11 May 7 PM
Curator: Zsófia Máté
Contributing artist: Dóri Badics


”The concept of life and its various definitions have largely determined the scientific and cultural discourses of the 20th and 21st centuries. Traditionally, when we speak of life, we think primarily of human existence, and we interpret other forms of life in relation to ourselves. The concept of life has carried this duality since antiquity. In ancient Greek thought, two concepts with different meanings were used to denote life: zoé, which refers to mere life, natural existence, organic forms of existence, the self-organizing processes of nature, the self-maintaining biological processes of the body, while bios refers to life organized in form, political and communal existence, self-conscious action, ethics and moral laws. The tension between nature and culture, between non-human and human existence, can be detected in the divergence between the two concepts. We find the notion of life in constant change, and in constant need of investigation.
The joint exhibition of Dániel Barabási and Balázs Csizik synthesizes the different dimensions of the interpretation and observation of life. Barabási is a neuroscientist who studies the cellular organization and developmental processes of living systems, the human body and the brain. As a visual artist, Csizik works primarily in photography, capturing and manipulating natural, urban and social phenomena using a specific formal language based on the aesthetics of constructivism. In Biophilia, Barabási’s works organize and transform cells into abstract artistic compositional elements, while Csizik’s restrained formal compositions involve sprawling organisms. Reflecting on each other, inspired by each other’s methods, the two artists explore the different forms of life and the connections between them. They use the exhibition space as an aesthetic laboratory, a place for exploring the intersections between science and visual art, urbanism, sociology, environmental science, biology, an experimental mix of different approaches. In their joint work, different concepts and forms of life make sense in a complementary and mutually reinforcing way.”
/Zsófia Máté/
The show is a part of the official program of Budapest Photo Festival 2023 and Budapest100.
12.05 – 06.06.2023.
Opening hours: Tues 10 am – 6 pm, Wed 3.30 pm – 7 pm, Thurs 12 pm – 6 pm